skool
Kabega-primary-school

Toelatings- en ander belangrike inligting

1. INSKRYWINGS:

 

Inskrywings van leerlinge van elders word dwarsdeur die jaar gedoen. Inskrywings vir Gr. 1-leerlinge word vanaf die tweede kwartaal die vorige jaar reeds gedoen.

 

Toelatingsvorms kan by die kantoor afgehaal word vanaf 20 Februarie 2020. Voltooide vorms moet  asb. terug wees by die kantoor teen 13 Maart 2020.

2. VERPLIGTE ONDERRIGGELD:

 

Verpligte onderriggeld word jaarliks aangepas volgens behoeftes.Ouers betaal tien paaiemente vanaf Januarie tot Oktober op ‘n maandelikse basis. Sien Skoolgelde afdeling vir meer inligting rakende skoolgelde vir 2020.

3. RAPPORTE:

 

Amptelike rapport word aan die einde van die 2de, 3de en 4de kwartaal aan die kind of ouer persoonlik uitgereik.

4. MEDIUM VAN ONDERRIG:

 

Moedertaal onderrig word aan Afrikaans- en Engelssprekende leerlinge in afsonderlike klasse aangebied.

5. BEKENDSTELLINGSGELEENTHEDE:

 

Daar word jaarliks ’n Opedag aangebied waarheen ouers en leerders van pre-primere skole in die omgewing genooi word. Skoolaktiwiteite word verduidelik en ouers kry blootstelling aan huidige leerders se werk. ’n Algemene oueraand vir nuwe ouers word aan die begin van die jaar gehou waartydens die OOV ook aan hulle bekendgestel word. Oueraande word ook kwartaalliks gehou om ouers die geleentheid te gee om hul kind se vordering met sy/haar onderwyser te bespreek. 

6. UITSTAPPIES:

 

Buitelugopvoedingsuitstappies word gereeld vir die leerlinge gereël. Leerlinge uit verskillende grade besoek onder andere Holmeleigh farm, Shamwari Wildreservaat, die Wetenskapsentrum op Uitenhage, ouetehuise in die omgewing en die nabygelee Baakensrivier. 

7. SKOOLTYE: 

Gr 1-3


Maandag tot Donderdag

 

07:55 – 13:30

Vrydag

07:55 – 12:45

 

Graad 4-7

 

07:55 - 14-00 Maandag tot Donderdag

07:55 - 12:45 Vrydae
8. REKENAARS:

 

Rekenaarfasiliteite is beskikbaar en gr.1-5 klasse kry een keer per week geleentheid om die rekenaarfasiliteite te gebruik.

9. AFSPRAKE:

i) Gedurende skoolure en na-ure mag die leerkragte slegs met ‘ n voorafgereëlde afspraak gespreek word. Skakel die sekretaresse in hierdie verband.
ii) Ouers word vriendelik, dog dringend versoek om mediese en ander afsprake vir leerlinge liefs vir die namiddag te re reël.
iii) Ouers word versoek om hul kinders NIE gedurende skoolure by die klasse te besoek nie. Meld asseblief by die kantoor aan.

10. HARE:

SEUNS:
Geen uitspattige haarstyle word toegelaat nie. Hare mag nie oor die ore wees of die kraag van die hemp raak nie. Geen “steps” nie.

DOGTERS:
 Alle skouerlengte hare moet verkieslik in een of twee poniesterte agter die kop vasgemaak word met blou haarrekkies. Alle los hare of lang kuiwe moet na agter vasgemaak word. Geen moderne haarstyle of buitensporige karteling word toegelaat nie. Geen grimering, naellak of juweliersware word toegelaat nie. Horlosies en oorbelle ("studs" of ringetjies in goud of silwer) mag wel gedra word. Geen gekleurde steentjies in die ore word toegelaat nie. Hare mag glad nie gekleur word nie.
 
11. BUITEMUURS EN KULTUREEL:

 

SEUNS: Atletiek, Rugby, Tennis, Mini-tennis, Mini-krieket, Sokker, Swem, Krieket, Tweekamp, Kabega Striders (stapklub).

 

DOGTERS: Atletiek, Netbal, Tennis, Mini-tennis, Swem, Tweekamp , Kabega Striders (stapklub).

 

ANDER: Skoolkoor, Skoolorkes, Bybelvereniging, Skaakklub, Dramavereniging, Kunsklub, deelname aan die wetenskap expo en kunsfees.
 

12. MUSIEKONDERRIG:

Dit kan slegs aan ‘n beperkte aantal leerlinge gedurende skoolure onderrig word. Skakel asseblief die skool vir meer besonderhede.

13. NASORG:

Hierdie fasiliteit word deur ervare personeel hanteer.

Tye:

Maandae tot Donderdae 12:45 – 17:30
Vrydae 12:45 – 17:00
Sien die nasorgskakel vir meer besonderhede of skakel die skool as u verdere inligting benodig.

14. TUISWERK:

Verpligte tuiswerkboekies word aan die begin van die jaar deur die skool verskaf. Tuiswerk moet daagliks deur die ouer gekontroleer word en die tuiswerkboek moet geteken word. Sommige huiswerk is ook beskikbaar op D6.

Enrolment and other important information

1.    ENROLMENTS: 

 

Pupils from other areas may enroll at any time during the year while enrolment for Grade 1 are done from the 2nd term of the previous year.

 

Admission forms can be collected from the office as from 20 February 2020. Completed forms must be handed in at the office by 13 March 2020.

2.    COMPULSORY TUITION FEES: 

 

These fees are adjusted annually according to needs.  Parents can pay monthly in ten installments from January to October or make a once off payment at the beginning of the school year. See the school fees link for 2020 fees.

3.    REPORTS: 

 

Official reports are issued at the end of the 2nd term, 3rd term and at the end of the year.

4.    MEDIUM OF INSTRUCTION:  

 

Both Afrikaans and English speaking pupils are taught in separate classes.

5.    PROMOTIONAL EVENTS: 

 

An Open Day is held yearly to which pre-primary learners, their teachers and parents are invited. During the Open Day they are exposed to school activities and can look at the work done by current Kabega learners. A parent evening is held for new parents at the start of the new year where they are informed of the work done by the PTA and invited to join in. Parent evenings are also held during each term to allow parents the opportunity to discuss their children’s progress with the respective teachers. 

6.    EXCURSIONS: 

 

Outdoor excursions of an educational nature are a feature of our educational programme. Learners from the different grades go to Holmeleigh farm, Shamwari game reserve, the Science Centre in Uitenhage, to the old age homes and the nearby Baakens River.

7.    SCHOOL TIMES:  

 

Gr 1-3


Mondays to Thursdays      

07:55 – 13:30
      

Fridays 

07:55 – 12:45

 

The grade 1’s leave at 12:15 in their first week of school to help with their adjustment and at 12:45 for weeks 2-5. After that they come out at the normal time of 13:30 from Mondays to Thursdays and 12:45 on Fridays.


Gr 4-7

 

Monday to Thursday

07:55 to 14:00

Friday

07:55 - 12:45

 

8.     COMPUTER AWARENESS: 

 

Computer facilities are available to gr.1-5 learners. Each class gets the opportunity to visit the computer class once a week.

9.    APPOINTMENTS:

i) When the need arises to see the headmaster of a teacher, please contact the secretary for an appointment. 

ii) Parents must please NOT make dental of doctor appointments during school hours, if at all possible arrange for it after school hours. 

iii) Should the need arise to see a child during school hours, the parent should report to the office and not go directly to the child’s class.

10.    HAIR:

BOYS:
Hair must not cover the ears or hang over the collar.  No steps are allowed.

 

GIRLS:
Hair may not be coloured.  Long hair must be bound or neatly plaited.  No jewellery may be worn except watches and ear studs or sleepers in gold or silver. No coloured earrings are allowed.

11.    EXTRA-MURAL AND CULTURAL ACTIVITIES:

 

BOYS:  Athletics, Rugby, Tennis, Mini-tennis, Mini-cricket, Soccer, Swimming, Cricket, Biathlon, Striders.

 

GIRLS:  Athletics, Netball, Mini-tennis, Swimming, Tennis, Biathlon, Striders.

 

OTHER:  Choir, Orchestra, Bible Society, Chess, Drama, Art,  Art Festivals and Science Expo.

12.    MUSIC TUITION:
It is available to only a selected number of pupils during school hours.  Please contact the secretary in this regard.

13.    AFTER-CARE:

The after-care facility are run by experienced personel and it operates from Monday to Thursday between 12:45 – 17:30 and from 12:45 – 17:00 on Friday.  See the Aftercare link or contact the school secretary should you require more information.

14.    HOMEWORK:

 

Compulsory official homework books are made available to learners at the beginning of each year.  Homework must be checked and the books must be signed by parents on a daily basis.Some homework is also available on D6.

Kontak ons | Contact us

Contact us:

Tel and address detail:

Posadres/ Postal Address:

Kabega Pimary | Laerskool Kabega
PO Box 10163, Kabega Park
Port Elizabeth, 6025

 

Adres/Address:

Brabant Str, Kabega Park
Port Elizabeth

 

Contact details/Kontak besonderhede:

Tel:  (041) 360-2581
Fax/Faks:  (041) 360-8561

Epos/Email:  kabegaps@mweb.co.za

 


Kaart/Map

Kabega-lug


Click the link below for a map.  Kliek op die skakel hieronder vir 'n kaart.

maps.google.com/maps

OK / Close
Who doesn't like cookies?
This website uses cookies to ensure you get the best experience. Read more...