kabega-primary
Kabega-primary-school
img3071
img3071
img3071
img3071
img3071
img3071
img3071
img3071
img3071
img3071
img3071

AWARDED TOP GREEN SCHOOL 2016

WESSA GREEN FLAG STATUS

Prefects 2018

Befunky-collage12

Welkom by kabega

Eenheid

Dit is ’n voorreg vir die Skoolhoof, personeel, beheerliggaam en leerlinge van  Laerskool Kabega om u aan die werksaamhede van ons skool bekend te stel. 

 

Sedert Laerskool Kabega se bestaansjaar as ‘n parallelmediumskool in 1963 het die leerlingtal gegroei tot 896 huidiglik (Februarie 2018).  Laerskool Kabega is vernoem na die voorstad waarin dit geleë is.  Die skoolwapen is die skeppingswerk van Eric Simpson.  Die skoolwapen simboliseer geleerdheid, ambisie, lewens kragtigheid, groei, hoop, toekomsverwagting, wysheid, kennis en die interverhouding tussen die kind, ouers en onderwysers. 

Laerskool Kabega beskik oor talle moderne geriewe.  Effektiewe gebruik hiervan aan die hand van wetenskaplik gefundeerde onderrigmetodes en –tegnieke stel die kind in staat om enersyds sy potensiaal te ontdek en te realiseer, andersyds stel dit die leerkrag in staat om die kind in sy totaliteit voor te berei en op te voed vir die toekoms.  Gevolglik word hoë, maar realistiese akademiese eise gestel ten opsigte van standaarde en leerlingvordering.  Tesame hiermee word daarna gestrewe om die handhawing van Christelik aanvaarde morele standaarde en geestelike weerbaarheid as lewenstoerustingsmiddele uit te bou.

Sport- of kulturele deelname word as ‘n belangrike komponent van die Kabegaleerling se opvoeding beskou.  Deelname aan één seisoensportsoort of ‘n kulturele bedrywigheid word sterk aanbeveel.  Op hierdie wyse kan op verskeie terreine spangees en algemene meelewing onder leerlinge bevorder word.  Ondersteuning langs die veld deur ouers op hierdie gebied word dan ook altyd verwelkom.

Sonder ‘n gesonde ouerbetrokkenheid kan Laerskool Kabega nie sy doelwitte ten volle realiseer nie.  Daarom is dit vir die personeel belangrik dat ouers gebruik moet maak van die vele kanale wat geskep is om aktief by die skool betrokke te raak.  As ‘n vennoot van die skool is dit belangrik dat daar noue samewerking tussen die ouer, kind en onderwysers moet wees.  Ouers word aangemoedig om die oueraande by te woon, op die Beheerliggaam en die Ouer-Onderwyservereniging te dien en die sport- en kulturele geleenthede wat aangebied word so ver moontlik by te woon.

Met ons oë op God gerig, vat ouers, onderwysers en kinders by Kabega hande, en as ‘n eenheid stap ons die pad na die toekoms.

 

Welcome to kabega

Unity

It is the privilege of the Headmaster, staff, Governing Body and learners of Kabega to inform you of the opportunities that our school has to offer.  

Since Kabega Primary’s inception as a parallel medium school in 1963 the school has grown from small beginnings to a school which now boasts a rich culture and pupil numbers which reached 896 in February 2018.

Kabega Primary has been named after the community it serves. The school emblem is the brainchild of Eric Simpson. The badge symbolizes learning, ambition, vitality, growth, hope, wisdom, knowledge and the trinity that exists between the learner, parents and teachers. 

Kabega Primary has numerous modern facilities.  Effective use thereof, in conjunction with scientifically based coaching methods, enables every child to reach his/her full potential. High, yet realistic academic standards are set.  These go hand in hand with accepted Christian values and moral standards.

Participation in sport and cultural activities is an important component of our educational philosophy at Kabega Primary.  It is through participation in these activities that team spirit, co-operation and loyalty are fostered.  Learners are encouraged to participate in one summer- and one winter sport or in one of the cultural activities offered at the school. The support that parents give from the sidelines in these activities is always more than welcome.

Parental support is an integral part of the success story at Kabega Primary.  Parents and teachers work together and without the support of the parents, all our efforts will come to nothing. Parents’ involvement in the Parent Teacher Association, the Governing Body and their presence at school activities contribute to the success of sport- as well as cultural events offered at the school.

With eyes fixed on God, the teachers, parents and children of kabega take hands and in unity we walk the road to the future.

Events calendar

Find events close to you.
Province:   
   
City:   
      
   

-
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
04
05
07
10
11
25
26
27
29

Upcoming events

Find events close to you.
Province:   
   
City:   
      
   

Title
click a title for more information
Event Date
Eksamen/Exam2018-11-12 - 2018-11-23
Begrotingsvergadering met ouers/Budget meeting with parents2018-11-22 - 2018-11-22
Chill Dag/Day (Seniors)2018-11-23 - 2018-11-23
OOV Jaareindfunksie/PTA Jaareindfunksie2018-11-24 - 2018-11-24
Carols by Candlelight2018-11-28 - 2018-11-28
SGB Jaareindfunksie/Year end FunctionEntrepreneursdag/Entrepreneurs Day2018-11-30 - 2018-11-30
Personeel Jaareindfunksie/Staff Year-end function2018-12-07 - 2018-12-07
Skool Sluit/School closes2018-12-12 - 2018-12-12

Vision | Visie

Om die leerders binne 'n Christelike etos op te voed terwyl geloofsverdraagsaamheid aan alle gelowe betoon word; hulle te lei tot selfstandige denke en die bemeestering van lewens- en ander vaardighede, met die doel om in die samelewing menswaardig te kan optree.


__________________



To educate learners within a Christian ethos while maintaining a culture of religious tolerance; to lead them to independant thought and the acquisition of life- and other skills, in order to function as responsible members of the community.

Kontak ons | Contact us

Contact us:

Tel and address detail:

Posadres/ Postal Address:

Kabega Pimary | Laerskool Kabega
PO Box 10163, Kabega Park
Port Elizabeth, 6025

 

Adres/Address:

Brabant Str, Kabega Park
Port Elizabeth

 

Contact details/Kontak besonderhede:

Tel:  (041) 360-2581
Fax/Faks:  (041) 360-8561

Epos/Email:  kabegaps@mweb.co.za

 


Kaart/Map

Kabega-lug


Click the link below for a map.  Kliek op die skakel hieronder vir 'n kaart.

maps.google.com/maps

OK / Close